Akta våra djur!

Väg 535, som förbinder E20 och väg 40, ska byggas ut. Trafiken längs en fem kilometer lång sträcka ska rulla smidigare, bland annat genom att vägen breddas. Norconsult har svarat för projekteringen, vilket innefattar naturinventering. Längs vägen finns gläntor med inslag av hagmark och vatten – och detta gör området lämpligt för fladdermöss.

– De söker efter insekter över vatten och i gläntor, säger Mattis Jansson, naturvårdsbiolog på Norconsult.

Fladdermöss, skyddade genom artskyddsförordningen, är känsliga djur som påverkas av upplysta vägsträckor och ljud från biltrafik. Blir det för ljust drar de mer sällsynta arterna iväg till andra områden. För att skapa sig en klarare bild av hur fladdermössen skulle påverkas av en utbyggd väg utförde Norconsult en inventering.

– Fladdermöss kan bara inventeras från skymning till gryning. Vi var ute på natten med ultraljudsdetektorer och samlade data, för att senare kunna se vilka arter som fanns längs vägen, säger Mattis.

När datan sammanfattades visade det sig att fyra av de vanligaste fladdermusarterna, men inga av de rödlistade, fanns i området. Det går dock inte att utesluta att fler arter förekommer. Nästa steg i processen är att Norconsult levererar en miljökonsekvensbeskrivning till Trafikverket.

– Projektet befinner sig i ett tidigt skede och ännu har inga specifika åtgärder diskuterats, säger Mattis Jansson.

– Rent generellt skulle en tänkbar åtgärd kunna vara lägre gatlampor med monokromt ljus. Det stör inte fladdermössen på samma sätt. Man kan även plantera buskar och träd för att binda samman mindre grönområden. Det skulle öka tillgången på insekter vilket i sin tur gynnar fladdermössen, fortsätter Mattis.