De vann Norconsults studentpris för bästa artikel i tidskriften Vatten

I veckan delade Norconsult för första gången ut Norconsults studentpris för bästa artikel i tidskriften Vatten. Priset instiftades för att uppmuntra fler unga ingenjörer till att skriva populärvetenskapliga artiklar.

- Norconsult vill vara med och utveckla branschen och vi ser kunskapsutveckling som en viktig del i detta. Därför har vi instiftat priset, berättar affärsområdeschef och vice VD Anna-Jeanette Larnelius.

Priset på 5000 kr gick till Kari Ella Read och Marika Karras, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola. Det vinnande artikeln behandlar kostnadsnyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning.

Juryns motivering

Priset utdelas till Kari Ella Read och Marika Karras för en välskriven och intressant artikel baserad på en tvärvetenskaplig studie. Deras arbete belyser kostnad och nytta för olika åtgärder för översvämningsrisker och hur dessa kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Resultatet visar att ekonomisk värdering av ekosystemtjänster i samhällsekonomiska analyser är nödvändigt för att påvisa nyttorna med långsiktigt hållbara dagvattensystem. Budskapet kommuniceras tydligt genom lättläsliga tabeller och figurer. Med ett systematiskt arbetssätt har författarna tagit sig an en svår, men viktig fråga och därigenom breddat synsättet på urban dagvattenhantering.