Samarbete ger gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Gemensamt utvecklingsarbete bidrar till en attraktiv och sund anläggningsbransch

Trafikverket anordnade Regionalt Anläggningsforum i Göteborg för att stärka dialogen i frågor som är centrala för utvecklingen av anläggningsbranschen. Branschorganisationen STD företräddes av Anna-Jeanette Larnelius från Norconsult.

Trafikverket anordnar regionala anläggningsforum två gånger per år på fyra olika orter i Sverige. Detta branschsamarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och STD driver ett antal utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå varav några är slutförda. Projekten spänner över olika områden bl a innovation, produktivitet och social hållbarhet. Konsulter, beställare och entreprenörer skapar gemensamma förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Deltagande företagsrepresentanter företräder respektive branschorganisation. I Göteborg företrädde Norconsults Anna-Jeanette Larnelius branschorganisationen STD. Under dagen fördes en dialog mellan deltagarna, där Anna-Jeanette tillförde värdefulla inspel från konsultbranschen.

Kontaktperson:
Anna-Jeanette Larnelius
Mobiltelefon:+46 70 261 59 44
E-post: a-j.larnelius@norconsult.com