Göteborg sätter målen högt

Visionen är att Göteborg ska bli en stad som står stabilt inför klimatpåverkan. En stad där människor har lätt att mötas och närhet till grönområden och kollektivtrafik. Norconsult utgör konsultstöd och ingår i projektgruppen för den nya översiktsplanen.

Det är många som vill bo i Göteborg. Staden växer med både invånare och företag, det skapar möjligheter men innebär också utmaningar. Sedan 2017 pågår därför arbetet med en ny översiktsplan, som visar i vilken inriktning den fysiska miljön ska utvecklas. Norconsult har utgjort konsultstöd och haft ett övergripande redaktörsansvar för översiktsplanen.
– Göteborg ska bli en hållbar och robust stad både socialt och miljömässigt, men vilka åtgärder behöver göras för att det ska bli så som politiken vill? Norconsults del i arbetet har varit att, i nära samverkan med kommunen, formulera riktlinjer för planering och byggande, berättar Carolin Folkeson, som är uppdragsledare och planeringsarkitekt på team Plan.

Förslaget till en ny översiktsplan i Göteborg utgår från att staden ska förtätas – om det ska vara möjligt att gå och cykla, kan den inte vara spridd över en allt för stor yta. Men med förtätning kommer även en rad problem så som trängsel, buller och risker med farligt gods. – När vi förtätar hamnar bostäder ofta nära trafikleder. Där har våra trafikingenjörer kunnat bistå med utredningar. Att människor inte utsätts för risker, är en aspekt i hållbar stadsutveckling, fortsätter Carolin Folkeson.

Arbetet som pågick fram till våren 2019 handlade om att ta fram en samrådshandling, som invånare och berörda myndigheter får lämna synpunkter på. I en arbetsgrupp med representanter från Norconsult, stadsbyggnadskontoret och de berörda förvaltningarna, stöttes och blöttes meningar och ord. Att skriva under på att Göteborg ska bli en hållbar stad är naturligtvis lätt. Problemen uppstår när visionerna ska omsättas i praktiken. Samtidigt som befolkningen beräknas öka, är politikens mål att biltrafiken i staden ska minska.
– Just när det gäller trafik, är det lätt att oenighet uppstår. Men jag upplever att Göteborgs Stad har haft stor tillit till Norconsult. Göteborgs Stad räknar med att vi håller koll på att vi håller oss till målen och inom lagens gränser. Det är en del i redaktörsrollen, säger Carolin Folkeson.

Nu återstår att omarbeta förslaget till utställningshandling och därefter en slutgiltig version som antas av kommunfullmäktige. Norconsult, som har fått fortsatt redaktörsansvar, kommer att finnas med hela vägen.
– Nu ska synpunkterna som har kommit in under samrådshandlingen bemötas. Ska vi vidhålla planförslaget eller revidera? Det kommer att bli många diskussioner, avslutar Carolin Folkeson.