Grundmurad vattenväg

Tung trafik och bortspolat fyllnadsmaterial hade gjort kanalmuren till en tickande bomb. Norconsult fick i uppgift att projektera för en lösning. En utmanande uppgift – i hjärtat av Göteborg.

Spårvagnar och bussar rör sig i ett jämnt flöde och regnet hänger i luften. Det är en vanlig höstdag i Brunnsparken i centrala Göteborg. Men inte riktigt allt är sig likt. Norra Hamngatan är avstängd hela vägen bort till Kämpebron – en sträcka på ungefär trehundra meter – och kanalmuren på norra sidan av Stora Hamnkanalen syns inte. I stället reser sig en stålspont ur vattnet och innanför den håller en högre stålspont gatan på plats. Via en provisorisk trätrappa går vi försiktigt ner i schaktet däremellan.

– Här har muren legat, säger Helene Löwendahl, uppdragsledare på Norconsult i Göteborg.

Bernhard Gervide Eckel, chef på Team Geoteknik och ansvarig geotekniker i projektet, pekar på träpålarna som sticker upp några decimeter ur den leriga jorden.

– Och detta är den ursprungliga pålningen, säger han. Vissa av pålarna kommer att behållas men det ska sättas dit nya också, av stål.

Norconsults mest publika projekt någonsin
Helene Löwendahl och Bernhard Gervide Eckel är nyckelpersoner i ett av Norconsults mest publika projekt någonsin. Bakgrunden är att den gamla kanalmuren visat sig stå på ostadig grund. Den har vilat på en så kallad rustbädd – en äldre typ av grundförstärkning bestående av korslagt virke – men med åren har vatten trängt in under rustbädden och spolat bortfyllnadsmaterial.

Stabilitetsundersökningar, bland annat en som Norconsult gjort, har visat att det förelåg rasrisk. Den risken förstärks av att det rullar mycket bussar på Norra Hamngatan och Trafikkontoret har beslutat att det behövs en ny kanalmur samt att Norra Hamngatan ska stabiliseras. Uppdraget att projektera gick alltså till Norconsult.

– Spännande och utmanade, konstaterar Helene Löwendahl. Göteborgarna kan ju se hur projektet utvecklas och alla inblandade har varit tvungna att jobba snabbt.

Eftersom spårvagnsspåren på Södra Hamngatan, tvärs över kanalen, snart ska bytas ut behövs Norra Hamngatan nämligen som avlastning för kollektivtrafiken. Dessutom måste projektet vara klart innan arbetet med tågtunneln Västlänken drar igång. Norconsult började med att inventera förutsättningarna – till exempel vad gäller trafikläget och ledningar i marken – och titta på vilka geotekniska lösningar som skulle fungera.

– Vår första tanke var att schakta ur Norra Hamngatan och fylla med lättfyllnad. Men det hade krävt att den stängts av helt från början och dessutom finns bosättningar under gatan. Om det behövts arkeologiska utgrävningar hade tidplanen spruckit, så den idén fick vi förkasta, säger Bernhard Gervide Eckel.

Helene Löwendahl säger:
– Sedan funderade vi på en grundare fyllning, men det alternativet gick inte att räkna hem. Dessutom går stora spillvattenledningar från Nordstan just under gatan. Lösningen som valdes innebär alltså att det tack vare dubbla stålspontar skapats ett fyra meter brett område där arbetet kan utföras. Den yttre sponten fick sättas bara en meter utanför muren, eftersom man inte ville använda mer än 500 kvadratmeter vattenareal. Annars hade det krävts en vattendom. Inre sponten håller upp hela "gatupaketet", så att gatan inte behöver schaktas upp. Den sponten kommer att lämnas kvar och sitter på plats med hjälp av stag – som borrats in i berget – och en stålstång, som skapar mothåll.

Bernhard Gervide Eckel pekar en bit upp på sponten.
– Det där är hammarband, en stålbalk som sitter fast på konsoller och binder ihop sponten med stagen.

Han fäster blicken mot den sörjiga schaktbottnen – det går inte att undvika att det läcker in lite vatten – och nederdelen av sponten.
– Rustbädden var tre tum tjock och för att komma igenom den fick vi komma på en speciallösning. Sponten kapades så att det blev en vass egg nertill och då gick det att trycka igenom.

Bra samarbete
Sponten började sättas i juni och då gick Norconsults uppdrag över i en ny fas. Man har agerat byggstöd och haft täta kontakter med både beställaren (Trafikkontoret) och entreprenören (Peab). Helene Löwendahl tycker att samarbetet har flutit smidigt.

– Alla har varit väldigt engagerade, säger hon. Byggledaren är driftig och kunden ödmjuk och lyhörd. Vi känner att vår kompetens är efterfrågad, vilket känns roligt. Och så är det högt i tak, så att olika lösningar har kunnat diskuteras. Det har inte känts som "vi och dom" utan alla har jobbat som ett team.

Tanken var att bygga om muren endast ur konstruktionssynpunkt och "bara" sätta upp den som den varit. Eftersom den ursprungliga sandstenen har reparerats med granit och betong under årens lopp, så skulle den dock inte räcka till. För att ändå bevara utseendet kommer man att såga itu sandstensblocken och sedan klä yttersidan av den återuppbyggda muren med dem. Resten av muren kommer att bestå av betong. Men innan man kommit så långt ska det som sagt rivas samt läggas ny grund i stället för rustbädden. När Norconsult i Dag besöker bygget står muren fortfarande kvar mellan Fontänbron och Tyska bron (sträckan framför Gustaf Adolfs torg och Rådhuset) medan man alltså kommit längre på första etappen, som löper mellan Tyska bron och Kämpebron (framför Stadsmuseet).

– Träpålarna är sex meter långa och står i lera, men stålpålarna blir 25 meter långa och går hela vägen ner till berget, säger Bernhard Gervide Eckel. Det gör såklart stor skillnad för stabiliteten.

Han fortsätter:
– De nya pålarna kommer att borras, inte slås, ner för att undvika onödiga vibrationer. När pålningen är gjord fylls schaktbottnen med grus och ovanpå gruset gjuts en halvmeter tjock betongplatta.

Kortare uppehåll i arbetet
Under arbetets gång har det fått göras kortare uppehåll under Göteborgs Kulturkalas och även på grund av manifestationer inför valet. Detta är en av anledningarna till att man ligger några veckor efter i tidplanen, men förhoppningen är att ta igen förlorad tid och som planerat vara klara vid årsskiftet.

– Det kanske besvärligaste har varit att schaktet är så trångt, säger Helene Löwendahl. Det blir svårjobbat för maskinisterna. Men för några veckor sedan stängdes hela Norra Hamngatan av och det underlättar mycket.

Vi klättrar uppför stegen och ställer oss på de tjocka träbryggor, så kallade stockmattor, som anläggningsmaskinerna kan köra på. Ute i vattnet ligger pontoner där byggbodarna har ställts – en smidig lösning på ett knivigt problem – och man försöker föreställa sig hur det kommer att se ut när allt är klart. En del i uppdraget är att kanalmuren ska utrustas med lösningar som gör att den har fler användningsområden än den gamla.

– Inför Göteborgs 400-årsjubileum vill staden skapa någon form av vistelseyta i kanalen, kanske ett trädäck eller någon annan lösning, säger Helene Löwendahl. Och så finns planer på att ha planteringar. Vår landskapsgrupp är inkopplad på den frågan.