Hänsyn och kraftfull samverkan

Det ska byggas en ny kraftledning längs sträckan Himmeta–Arboga–Kungsör i södra Västmanland. Norconsults uppgift i projektet är att göra en teknisk förstudie och miljökonsekvensbeskrivning. Uppdraget involverar tio medarbetare, som bidrar med kompetenser kring samrådsprocesser, miljöhänsyn, projektering, konstruktion och fältmätning. Ola Sjöstedt, biolog på team Miljö och Säkerhet, ansvarar för tillståndsansökan och för att sköta en samrådsprocess där boende, fastighetsägare och myndigheter i området bjuds in till dialog om byggplanerna.

– Utmaningen är att hitta en sträckning som tar hänsyn till alla intressen, såväl ekonomiska och ekologiska som sociala.

Han utvecklar:
– Det gäller att hitta sätt att bygga ledningen så den inte får för stor inverkan på människor som bor i närheten eller på djur- eller naturliv. För att nå dit krävs att vi utreder underlaget noggrant och att vi samverkar med många aktörer.

I det tidiga samrådsskedet föreslås tre alternativa sträckningar, där ett alternativ är att dra ledningen som en kabel i marken och de två övriga handlar om luftburna ledningar.

– Det är mycket dyrare att gräva ner en ledning men är också mer driftsäkert. Att gräva ner den bara en kortare sträcka blir inte så dyrt, men anläggningsarbetet kan påverka landskapsbild och naturvärden. Flera intressen måste vägas emot varandra.

I Ola Sjöstedts uppdrag ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, vilket sker när den mest lämpliga sträckningen för kraftledningen har valts ut. Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla miljöbalkens krav och behandla faktorer som naturmiljö, landskapsbild, friluftsliv och rekreation, kulturmiljö, naturresurser, elektromagnetiska fält och ljudeffekter, infrastruktur, planförhållanden samt konsekvenser under byggtiden.

– Och den ska även innehålla förslag på skadeförebyggande åtgärder och eventuella uppföljningsåtgärder.

Läs hela artikeln i tidningen Norconsult Idag, genom att klicka här.