Foto: Norconsult

Hur kan vi hantera kulturhistoriskt värdefull miljö i planering och byggande?

I början av mars arrangerade Norconsult årets första stadsarkitektträff i Göteborg. Temat var kulturmiljö och hur vi kan ta hänsyn till kulturhistoriska värden vid planering och byggande. Intresset för träffen var stort, vilket är väldigt roligt.

Dagen började med att Maria Söderlund från Varbergs kommun berättade om stadsbyggnadskontorets arbete med kulturmiljöfrågor. Varbergs innerstad och området kring Varbergs fästning har höga kulturhistoriska värden och är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Maria berättade bland annat om kommunens kulturmiljöprogram som tagits fram som stöd till fastighetsägare, och om fästningsterrassen som anlagts intill muren på Varbergs fästning.

Lukas Memborn från Göteborgs stad berättade om sitt arbete med Göteborgs historiska strukturskisser och hur dessa kan användas av planarkitekter idag. Strukturskisserna togs fram innan bilen dominerade planeringen och är exempel på hur Göteborg skulle kunna planeras för att bli en mer stad mer tillgänglig för fotgängare. Han berättade också om sitt förslag till markanvisningstävling med syfte att uppmuntra till ökad hänsyn för kulturmiljön.

Jan Aleby från Norconsult berättade om en nybyggnation i Majorna, ett infillprojekt vid Allmänna vägen och hur det gick till när de två husen fick bygglov enligt en äldre detaljplan. Bygglovet prövades i Mark- och miljööverdomstolen men godkändes då det var i enlighet med den gällande planen från 1878.

Amanda Jansson från Sotenäs kommun berättade tillsammans med Gunnar Håkansson, Adam Peterson och Erik Wikström från Norconsult om arbetet med att ta fram nya detaljplaner för hela gamla Smögen och Hunnebostrand. Detaljplanerna fokuserar både på bevarande och att fungera som stöd i framtida utveckling. Planarbetena har lett till flera följdprojekt i kommunen.

Det sista föredraget hölls av Tomas Brandt från Bohusläns museum. Han berättade bland annat om restaureringsetik, hantering av kulturhistoriska områden och om att hitta ”en tredje väg”. Tomas pratade också om vad lagstiftningen säger och att det viktiga är att inte lägga för stort fokus på det enskilda huset utan se miljön i sin helhet.

Dagen avslutades med en gemensam frågestund följt av lunchbuffé. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner och samtal, precis som vi hoppats på!