Innergård bygger samhörighet

I Liljeholmsbacken i södra Stockholm bygger JM en tät kvartersstad. Kvarteret Sjöviksbacken 1 ska innehålla cirka 140 bostadsrätter och Norconsult har anlitats för att gestalta och projektera innergården, som är tänkt att ge stort mervärde för de boende.


Fokus i projektet har varit att skapa förutsättningar för de boende att mötas samt att miljön bjuder in till social samvaro för att skapa en känsla av samhörighet. Gårdens utformning bygger på en sammanhållen helhet med ett öppet, mjukt format rum som sträcker sig utmed gårdens centrum och ramas in av lummiga planteringar med perenner och buskar.

– För att skapa sociala ytor har vi till exempel valt ett tiometers långbord som ska bli ett självklart nav på gården. Dessutom har vi ritat in platser för vila, lek och aktiviteter, säger Kerstin Holmberg, landskapsarkitekt och uppdragsledare från Norconsult.

Som en del av en kreativ arbetsmetodik har vi använt oss av timskisser vilket är korta skissessioner där våra landskapsarkitekter, husarkitekter och kulturgeograf har deltagit och förutsättningslöst producerat en mängd idéer. Dessa idéer har vidareutvecklats och stämts av med beställare för att gemensamt välja den idé som vi går vidare med.

Vill du veta mer om våra landskapsarkitekter?
Klicka här för att läsa om vårt marknadsområde Samhällsplanering.