Foto: Norconsult

Miljösynder från förr

Ett strandskred vid Göta älv skulle kunna få förödande konsekvenser. 700 000 personers råvattentäkt står på spel när Norconsult projekterar sanering av en förorenad strandlinje vid Älvängens västra industriområde.

Drygt tre mil nordost om Göteborg, längs Göta älv, ligger Älvängens västra industriområde. Under början av 1900-talet fanns här ett välmående industriområde med bland annat ett tjärkokeri och repslageri. I området kom man även att ägna sig åt tillverkning av plast, isolering och korkplattor. I takt med att företagen i området växte behövde de större ytor att verka på. För att få tillgång till mer mark dumpade företagen bland annat sitt industriavfall i området närmast älven. Dessa utfyllnadsmassor innehåller i dag petroleumprodukter, tegel- och byggnadsrester, skrot och korkstoft.

Älvängen är inte den enda plats längs Göta älv i Ale kommun som bär spår efter gamla miljösynder. Mellan 2004 och 2012 sanerades och stabiliserades tre andra strandområden längs älven. I de projekt som kallas för Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder schaktades totalt 200 000 tonförorenade massor bort innehållandes bly, koppar, zink, arsenik, kvicksilver, träavfall, järnskrot och stora mängder oljerester.

Statens geotekniska institut (SGI) har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen. Framtidens klimatförändringar kan innebära ökad nederbörd i Vänerns tillrinningsområde. Det skulle innebära att konsekvenserna nedströms kan bli mycket stora med ytterligare försämrad stabilitet i den skredfrekventa dalgången.

Sedan 2016 har uppdragsledaren Ulf Johansson och hans team från Norconsult tagit prover längs älvens strandlinje vid Älvängen.

– I princip kan det ske ett jordskred här i morgon och då kommer förorenad jord att komma ut i Göta Älv som är en vattentäkt för 700 000 människor, säger Ulf.

Kommunerna Ale, Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Öckerö försörjs alla med dricksvatten från Göta älv.

– Det är naturligt en dålig stabilitet på leran utmed Göta älv. Utfyllnaden längs strandlinjen har försämrat de geometriska förhållandena och därmed förvärrat situationen ytterligare.

Frågan är inte om det ska rasa utan snarare när, säger Ulf.

Läs hela reportaget om saneringsarbetet i senaste Norconsult Idag