Foto: Norconsult

Modern pedagogik på nytänkande skolgård

För att uppfylla Rosendalskolans mål om att bedriva en modern pedagogik fick Norconsults landskapsarkitekter i uppdrag att projektera och gestalta skolgårdens nya utformning och utseende, som även lockar till aktiviteter efter skoldagens slut.

Bärande idé

Rosendalsskolans tidigare skolgård bestod av stora öppna utsatta för stort slitage och med otillräckliga lekmiljöer. Detta rådde våra landskapsarkitekter bot på genom att föreslå mer växtlighet (bland annat 19 olika trädsorter) och många nya varierande och spännande platser för varierad lek.

- Tanken är att leken ska inspirera till rörelse och fantasi och passa alla skolans elever. Därför har vi också tagit stor hänsyn till elevernas och verksamhetens önskemål om vad man vill göra på skolgården, säger uppdragsledare Sigrid Olsson.

Det var även viktigt att skapa en mer publik utformning av den östra delen av skolgården, då denna del ligger på parkmark. Här finns möjlighet till aktiviteter som lockar även efter skoldagens slut.

Pedagogisk utemiljö

Rosendalsskolan har som mål att bedriva en modern pedagogik. Detta har haft en betydande roll vid utformningen av skolgården och val av lekutrustning och växter. På den nya skolgården finns det en skolträdgård och odlingslådor. Här kommer det att finnas många ätbara växter såsom kryddor, smultron, rabarber, bärbuskar och fruktträd. Det kommer också att vara möjligt för eleverna att själva prova på att odla.

- Tanken är att trädgården och växtmaterialet ska kunna användas i den pedagogiska verksamheten men också bidra till elevernas hälsa och utveckling, säger Sigrid. Mycket av den nya lekutrustningen kan också användas i ett pedagogiskt syfte. Bland annat kommer det att finnas vattenlek, bokstavsormar och sifferrutor, fortsätter hon.

Korta fakta

I östra Göteborg ligger Rosendalsskolan med cirka 500 elever från årskurs F-6. De senaste åren har en om- och tillbyggnad gjorts av skolan som stod klar för inflyttning hösten 2018. Team Landskap hos Norconsult var med och projekterade och gestaltade skolgårdens nya utformning och utseende. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt där det levererades färdiga bygghandlingar och presentationsmaterial. Slutbesiktningen av mark är planerad till juli 2019.