I de punkter som ramperna ansluter till den kommunala Kvarnholmsvägen anläggs cirkulationsplatser, där den norra utformas som en droppe.

Norconsult får fler trafikuppdrag i Stockholm

I Nacka kommun planerar man att bygga ett antal bostäder och arbetsplatser på Kvarnholmen. I och med detta blir anslutningen till väg 222 vid Henriksdal hårt belastad och för att undvika framtida kapacitetsproblem kommer man att anlägga Kvarnholmsförbindelsen.

Närmare 70 000 fordon trafikerar Värmdöleden varje dag och enligt beräkningar kommer antalet att öka till cirka 85 000 fordon till år 2030. Ökningen beror bland annat på att Nacka kommun planerar att bygga 4000 bostäder och 3000 arbetsplatser på Kvarnholmen. Därför bygger man en ny förbindelse mellan området och väg 222, Kvarnholmsförbindelsen, vilken ska avlasta trafikplats Henriksdal.

Kvarnholmsförbindelsen ska binda samma Kvarnholmen och centrala Nacka, samt med det statliga vägnätet. Därför planerar Trafikverket att anlägga en trafikplats på Värmdöleden, väg 222. Norconsult har fått i uppdrag att ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt att utföra byggplatsuppföljning under utförandeskedet.

Ambitionen har varit att anlägga av- och påfartsramperna så nära Värmdöleden som möjligt, med tanke på framkomlighet och trafiksäkerhet. Samt för att ta så lite mark som möjligt i anspråk. Detta för att det norr om påfartsrampen ligger ett planerat naturreservat och söder om avfartsrampen ligger Nacka gymnasium med dess skolgård.

Vill du veta mer om vad vi arbetar med inom infrastruktur?
Läs mer om vårt marknadsområde Infrastruktur här.