Norconsult förbättrar förbindelserna mellan Sverige och Norge

Mittbanan utgör en viktig tvärförbindelse mellan Sundsvall och Östersund och vidare mot Trondheim. Norconsults järnvägsprojektörer har vunnit uppdraget bland annat ta fram förfrågningsunderlag för en ombyggnad av signalanläggning.

Norconsults järnvägsprojektörer har i konkurrens vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling för en ombyggnad av signalanläggningen i Torpshammar, som hör till den äldsta delen av banan. Ombyggnaden kommer leda till att tåg kan köra in samtidigt från båda hållen, ”samtidig infart”. Dessutom ingår en ny plattform för resenärer vid spår 2.

Betydande för kopplingen till kusten
Mittbanan är av avgörande betydelse för inlandets koppling till kusten. Samarbeten mellan exempelvis universitet, sjukhus och näringsliv är beroende av de östvästliga transporterna. Besöksnäringen i de attraktiva fjällområdena i och kring Åre har en stark tillväxt som ställer särskilda krav på infrastrukturen. 

På den svenska sidan är bristerna i restider påtagliga på Mittbanan, framförallt mellan Ånge och Sundsvall. Genom samordning av åtgärder som exempelvis tätare tågtrafik och bättre anslutningar till tågen med buss och/eller cykel, leder restidsförkortningen till att antalet resor kan öka med 5000 per år mellan Sundsvall och Ånge.

Uppdraget kommer att pågå mellan maj 2017 och december 2018.