Norconsult förhindrar förorening av dagvatten

Idag bedrivs ridanläggningen med ridskola och privatstall i området. Järfälla kommun planerar att uppföra en ny stallbyggnad i anslutning till det äldre stallet och Norconsult har fått i uppdrag att projektera mark- och dagvattenlösningar. Uppdraget omfattar flera utmaningar då placeringen av byggnaden inte får påverka byggnadsminnet Säby Gård eller Västra Järvafältets naturreservat.

Gården är belägen intill Säbysjön, en av Stockholms mest välkända fågelsjöar. Då hästgödsel är en källa till fosfor och kalium samt kväve är det av stor vikt att dagvattnet inte förorenas. Skulle gödslet nå sjön finns risk för övergödning.

Vi på Norconsult har utfört provtagningar av fosfornivåer i dagvattnet som underlag till den dagvattenutredning och de förslag med dagvattenfördröjning och rening som Norconsult upprättat i samarbete med kommunen. Åtgärder för att minska risken för övergödning i Säbysjön omfattas av, för denna typ av verksamhet, ny teknik så som strukturkalkning av hagar och fosforfilterbrunnar.

Vi har även upprättat förfrågningsunderlag och bygghandlingar som omfattar anslutande mark till nya stallbyggnaden, entréytor, logistiska lösningar gällande gödselhantering, upprustning av vägar samt hagar och förbättrad belysning. Våra akustiker har också arbetat med den nya stallbyggnaden och projekterat för att säkerställa en god ljudmiljö.