Norconsult förhindrar förorening av dricksvatten

Älvängens industriområde, norr om Göteborg, är fullt med föroreningar och ett skred i området kan leda till förödande konsekvenser. Norconsult ansvarar för det förberedande arbetet inför sanering och skredsäkring i området.

Vid provtagningar i grundvatten, jord och sediment på ett 100-tal olika punkter inom industriområdet har det bekräftats att stora delar är kraftigt förorenade. Bland annat har man hittat halter av framförallt tjära, olja och metaller
 
– Vi har genomfört en rad olika undersökningar och även tittat på om sediment på älvbotten är kontaminerade, men hittade bara några mindre rester av föroreningar där, säger Ulf Johansson.
 
I början av 1900-talet dumpade man stora mängder industriavfall längs med älvkanten. Föroreningarna beror även på de tidigare verksamheter som legat på området, som till exempel tjärkokerier, tillverkning av plast och isolering samt impregnering av tågvirke. 
 
I mitten av 90-talet genomfördes en geoteknisk undersökning av området som visade på att området är mycket instabilt och risken för skred är stor. Risken för spridning av föroreningarna på området ökar kraftigt vid skred, vilket i sin tur hotar dricksvattnet i Göteborg.
 
– Råvattentäkten för 700 000 personer står på spel, säger Ulf Johansson, ingenjör vid Norconsult.

När Norconsult tagit fram åtgärdsförslag för sanering och skredsäkring, samt rekommenderat ett åtgärdsalternativ ska Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och tidigare verksamhetsutövare besluta om finansiering av föreslagna åtgärder. Norconsult har sedan i uppdrag att ta fram en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för planerade arbeten, projektera åtgärderna samt ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör. Innan saneringsarbetet kan påbörjas måste Mark- och Miljödomstolen besluta om tillstånd. Saneringen förväntas att påbörjas 2020.