Foto: Trafikverket. Väg 51

Norconsult fortsätter att vinna uppdrag i Örebro

Örebro kommuns ska åtgärda trafiklösningarna kring Marieberg och en vägplan för väg 51 genom Marieberg ska tas fram. Arbetet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och Norconsult ansvarar för utredningar och analyser inom miljö, landskap, VA och brokonstruktion. Norconsult har vunnit uppdraget tillsammans med Loxia.

Trafikverket bedömer att åtgärden inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. I väntan på beslut från Länsstyrelsen har Trafikverket upphandlat arbetet med vägplan och miljöbeskrivning.

Norconsults miljökonsulter arbetar med att ta fram miljöbeskrivningen som kommer att beakta miljöpåverkan på både natur-, kultur- och boendemiljö. Dessutom är hälso- och riskaspekten viktig så att boende inte störs av buller eller att transport av farligt gods äventyrar deras hälsa. Utöver miljöbeskrivningen ansvarar Norconsults landskapsarkitekter för en landskapsanalys och för att ta fram gestaltningsprogram för vägområdet. Uppdraget innebär även utredning och analys vägsträckans avvattning och rening av ytvatten samt projektering av planskild cykel- och gångpassage.

I ett parallellt projekt till väg 51 genom Marieberg bygger Trafikverket i samarbete med Örebro kommun en ny trafikplats – ”Marieberg norra” – i syfte att tillgängliggöra delar av området och fördela trafikströmmarna. En del i det arbetet är att ge väg 51 en förändrad sträckning. Trafikverket och Örebro kommun avser att väg 51 ska ges en ny öst-nordlig sträckning vid trafikplats Kumlavägen för att sedan ansluta till den blivande trafikplatsen ”Marieberg norra”.