Norconsult ökar kapaciteten på Malmbanan

Järnvägen som går mellan Luleå och Narvik är en av världens äldsta malmjärnvägar. Kraven på godstransporterna har ökat vilket lett till kapacitetsproblem längs med sträckan. Tillsammans med SAITEC har Norconsult vunnit uppdraget att bland annat göra geotekniska utredningar och geotekniskt fältarbete för dubbelspåret mellan Kiruna och Riksgränsen.

Malmbanan är en av landets viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Sträckan är högt belastad med ett trettiotal malmtåg som passerar sträckan i båda riktningarna varje dag. Kraven på längre och tyngre tåg längs med sträckan ökar. Därför har Trafikverket inlett ett projekt uppdelat i ett flertal etapper för att åtgärda kapacitetsproblemen längs sträckan. Bland annat kommer man att bygga om de befintliga enkelspåren till dubbelspår. Man kommer även att rusta upp bangårdar för att underlätta vid möten mellan tågen.

Vi på Norconsult har bildat ett konsortium tillsammans med SAITEC. Vi kommer att ansvara för gestaltning, geoteknik, miljö- och miljökonsekvensbeskrivningar, mätningsteknik samt geotekniskt fältarbete.