Norconsult om förebyggande av samhällsolyckor

Morgan Johansson arbetar som teknisk specialist på Norconsult och är en av Sveriges ledande experter på explosionslaster. I veckan presenterade han erfarenheterna från ett projekt i Hagastaden vid Essingeleden i Stockholm, och hanteringen av explosionslaster ur ett konstruktionsperspektiv.

Sverige har betydande utmaningar i stadsutvecklingen. Ofta handlar det om att välfungerande transportsystem ska kombineras med förtätning i befintlig stadsmiljö. Detta var bakgrunden till Morgan Johanssons presentation på CIR-dagen, en kompetensdag för den svenska branschföreningen inom CIB/IABSE/RILEM.

- Jag berättade om erfarenheter från ett projekt i Hagastaden vid Essingeleden i Stockholm. Det är en tungt trafikerad transportled som tillåter transport av farligt gods och som nu täckts in med ett betongskal för att frigöra ytor för annan bebyggelse, berättar Morgan. Mitt fokus var på hantering av explosionslaster ur ett konstruktionsperspektiv som knyter an till förebyggandet av olyckor, fortsätter han.

Morgan arbetar som teknisk specialist på Norconsult och är en av Sveriges ledande experter på explosionslaster. Han är professor i konstruktionsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och anlitas ofta som expert i frågor kring explosionslast och explosionsbelastade konstruktioner – inte minst för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).