Foto: Frida Vilhelmson, Trafikverket

Norconsult projekterar nästa generations aktiva farthinder

I framtiden kan du som håller hastigheten slippa besvärliga farthinder. Fortkörare kommer däremot inte undan. Trafikverket testar just nu ny teknik för aktiva farthinder, där Norconsult anlitats för kompetens inom gata, VA, miljö, trafik och landskap.

Det nya farthindret är en lucka i vägbanan, som öppnas när någon kör för fort. När luckan öppnas blir det ett hål i vägen som är obehagligt att köra över. På så sätt blir föraren påmind om hastighetsöverträdelsen. Trafikverket etablerar ett första test på E65 i närheten av korsningen Dragongatan-Koppargatan i Ystad.

Norconsults team i Malmö fick uppdraget att bygga om gatan till en mer stadsanpassad genomfart samt att projektera trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Man har bland annat breddat gång- och cykelbanor på en sträcka av 800 meter, arrangerat planteringar mellan gator och gång- och cykelbanan och anlagt mittrefuger för att göra gångspassagen säkrare. Detta involverade konsulter inom såväl gata och trafik som landskap och VA-teknik.

- Uppdraget bjöd på en del utmaningar. Bland annat att planering, projektering och utformning pågick i samma skede och att vi dessutom hade kort om tid på oss, säger Stefan Krii som är teknikansvarig inom trafikplanering. När vi skulle flytta belysningsstolpar krockade fundament för belysningen med ledningar, vilket gjorde ledningssamordningen något komplicerad, fortsätter han.

Trots utmaningar blev de nya aktiva farthindren en framgång. Förutom ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ger de aktiva farthindren också förbättrad körkomfort jämfört med traditionella farthinder. Trafikverket planerar att anlägga dem på två platser till i landet under 2019 och 2020. Effekterna på hastigheten och miljö kommer att utvärderas kontinuerligt under en femårsperiod, varpå beslut ska fattas om fler aktiva farthinder ska placeras ut.