Foto: Norconsult

Norconsult projekterar nytt industriområde i Piteå

Norconsult har av NCC fått uppdraget att projektera Piteå kommuns nästa stora industriområde, ute vid Haraholmshamnen utanför Piteå. Området kommer att erbjuda goda förutsättningar för transporter med bil, lastbil, järnväg eller båt.

På uppdrag av NCC i samverkan med Piteå kommun har Team Mark på Norconsult Piteå anlitats för att projektera vägar, VA och fjärrvärme. Man kommer även ta fram markplanering för de tilltänka tomterna och genomföra volymberäkningar för schakt och fyllning.

- Projektet har flera utmaningar, säger uppdragsledare Lars Hannu. Bland annat områdets storlek och den VA-problematik som det innebär. Lösningen måste fungera med så få pumpstationer som möjligt, fortsätter han.

Det nya industriområdet ligger 10 km från Piteå centrum och omfattar 74 hektar. Tomten är detaljplanelagd för tung industri och elleveranser från 100% förnybara energikällor. Detta tillsammans med närheten till järnväg, djuphamn och E4 skapar goda förutsättningar för verksamheter att utvecklas.

Förberedelser för den första etableringen på område 1 påbörjas i sommar. Då ska vägar, VA, el, fjärrvärme, opto och dagvattenhantering anläggas. Projektet kommer att pågå till år 2020 men avropas på etapper, med avseende på bland annat politiska beslut och etableringstakt.