Norconsult ska förhindra översvämningar

Kristianstad är på grund av sitt låglänta läge med stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning i en allvarlig situation där kommunen aktivt arbetar med skydd mot översvämningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att staden står inför en betydande översvämningsrisk.För att förhindra en översvämning kommer Kristianstads kommun renovera befintliga och bygga nya skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till cirka 500 miljoner kronor.


En fördel att vara samhällsbyggare med helhetssyn

Kristianstads kommun har nyligen avslutat ramavtalsupphandlingen för dammsäkerhet och pumpstationer. Av de sex anbudsgivare som deltog fick slutligen Norconsult uppdraget. Flertalet kompetenser inom Norconsult kommer att medverka i projektet; hydraulik-hydrologi, geoteknik, betongteknik, pumpstationer, mekanik, el- och kontrollutrustning, dagvattenhantering och gestaltning (landskapsarkitekt).

Det är roligt med synergin mellan affärsområden och teamen inom Norconsult. Det visar på att vi verkligen är samhällsbyggare med helhetssyn, säger Anna-Jeanette Larnelius, Affärsområdeschef för Mark & Vatten på Norconsult.

Uppdraget omfattar projektering av invallningsdammar och översvämningsskydd. I projektet återstår cirka 6 kilometer vallar samt förstärkningsarbeten för befintliga vallar, upprustning av dagvattenhantering för den del av Kristianstad som ligger på gammal sjöbotten och tre nya pumpstationer då en ny pumpstation skall byggas i stället för den gamla vid Pynten.

Ramavtalet är på ett år med möjlighet till förlängning i upp till tre år.