Foto: Adam Peterson, Norconsult

Norconsult skyddar kulturbyggnader i Hunnebostrand

Norconsult har tagit fram en ny detaljplan för de gamla delarna av Hunnebostrand. Syftet är att ge den unika kulturmiljön ett skydd för framtiden. Den ska också ge tydliga riktlinjer för hur bebyggelsen ska bevaras, förändras och kompletteras i området.

Den unika bebyggelsemiljön i Hunnebostrand har inneburit flera utmaningar i uppdraget. Bland annat i att nå planbestämmelser som kan säkerställa ett skydd för kulturmiljön samtidigt som kompletteringar och mindre tillskott ska vara möjliga.

- Olämpligt utformade tillbyggnader eller fasader skulle kunna förstöra hela områdets karaktär, säger uppdragsledare Gunnar Håkansson. Genom de föreslagna detaljplanerna får nu kommunen ett praktiskt verktyg när de ska hantera olika önskemål i samband med bygglov, fortsätter han.

Som underlag för planarbetet har en bebyggelseinventering som redovisar kulturvärden för enskilda huvudbyggnader inom planområdet tagits fram. Hunnebostrands gamla delar är en kulturmiljö som tydligt visar på de Bohuslänska kustsamhällenas historia. Området har därför också ett högt kulturhistoriskt värde som helhet.

Parallellt med detaljplanen har Norconsult tagit fram gestaltningsprogram för kustsamhällen i Sotenäs kommun. Syftet är att ytterligare ge stöd och inspiration till att utföra byggnationer som går i linje med den unika kulturmiljön.