Norconsult utreder nya höghus i Gårda

En ny detaljplan håller på att tas fram vilken tillåter uppförande av höga kontorsbyggnader inom fastigheten Gårda 2:12 vid Anders Perssonsgatan i Göteborg.

Vi har på uppdrag av Peab Sverige AB utfört en geoteknisk undersökning inom fastigheten. Undersökningarna utgör underlag för projektering avseende en kontorsbyggnad vilken planeras att bli uppförd med två torn som vardera består av 14 respektive 25 plan ovan mark. De fem lägsta planen ovan mark är gemensamma.

Djupet till berg är mellan 50 och 75 meter inom tomten. Grundläggning kommer preliminärt att ske med stödpålar till berg. Schaktdjupet för källare bli mellan 3 och 9 meter vilket kommer ställa stora krav på avancerade schakt- och spontlösningar.