Norconsult vinner nya väguppdrag

Vi på Norconsult har fått uppdraget att lösa problemet med trafiksäkerhet och framkomlighet på väg E65 Dragongatan i Ystad. E65 Dragongatan i Ystad används för genomfartstrafik mot Ystads hamnområde och är en viktig väg för den regionala trafikförsörjningen. Antalet fordon som passerar sträckan beräknas öka och problem med framkomlighet, buller och trafiksäkerhet måste lösas. Vi vann uppdraget via ett nationellt ramavtal med Trafikverket, för att upprätta förfrågningsunderlag för bygghandling samt byggplatsuppföljning för Dragongatan E65. I uppdraget ingår våra kompetenser inom landskap, miljö, trafik, väg, VA, belysning, geoteknik och BIM.