Foto: Norconsult

Norconsults biologer fortbildar varandra

För Norconsults biologer är kompetensutveckling en viktig del i att bevara och sprida kunskapen om naturmiljöer. Därför arrangerar de årligen gemensamma temadagar ute i fält med fokus på artkunskap.

Norconsults biologer arbetar både i fält och med utredande arbete. En viktig del i fältarbetet är god kunskap om olika växt- och djurarter. Under sina tematräffar får de möjlighet att träna på artkännedom, oftast utomhus i fält, men ibland också inomhus med hjälp av lupp och mikroskop. Ola Sjöstedt är uppdrags- och teknikansvarig för naturvårdsrelaterade uppdrag, och har varit med sedan tematräffarnas start.

- Vi bjuder in en expert till varje träff som utbildar oss om olika signalarter och andra naturvårdsintressanta arter, berättar Ola. Det har bland annat handlat om lavar och mossor, grodor och nu senast fjärilar. Vi genomför träffarna tillsammans med Melica, en annan miljökonsult med biologer vilket ger ett större kunskapsutbyte, fortsätter han.

I takt med att biologernas kompetens efterfrågas oftare i uppdragen blir kunskapen om signalarter allt viktigare. En signalart är, precis som det låter, en art som ger indikationer på att ett naturområde har höga naturvärden.

För att få ut så mycket som möjligt av träffarna väljer gruppen på förhand ut ett par olika naturmiljöer där förutsättningarna är goda att hitta många arter. Tillsammans med experten söker de av området och letar upp arter att undersöka. På sommarens träff förra året fångades fjärilar med håv som undersöktes på plats, fotograferades, och sedan släpptes ut igen.

- Från första tillfället och fram till idag har vi blivit fler biologer på Norconsult, därför är träffarna ett bra sätt för oss att lära av varandra och diskutera ekologiska frågeställningar, säger Ola. Nästa träff planerar vi att bjuda in en biexpert, då vildbin är en intressant artgrupp som ofta kommer på tal i naturvårdssammanhang.