Foto: Norconsult

Översiktlig planering på agendan vid Norconsults stadsarkitektträff

Den 1 december arrangerade Norconsult årets sista Stadsarkitektträff i Göteborg. Temat för dagen var Översiktlig planering, vilket lockade många besökare från både statlig, kommunal och privat sektor.

Dagen började med att Amelie Sandström och Niklas Sahlén från Falköpings kommun och Malin Haraldsson från Alingsås kommun berättade om sina erfarenheter av digital översiktsplanering. Under den efterföljande diskussionen ställdes flera frågor om olika grad av digitalisering av översiktsplanen och vilka praktiska bekymmer som uppstod när kommunerna försökte tillämpa Boverkets ÖP-modell.

Magnus Lövdahl från Ale kommun presenterade därefter kommunens arbete med fördjupad översiktsplan för Nödinge. De tre hållbarhetsperspektiven (social, ekonomisk och ekologiska) är centrala och arbetet har fokuserat på att utveckla Nödinge till en attraktiv småstad med närhet till kommunikationer och att skapa långsiktiga lösningar. Utmaningar har varit att minska socioekonomiska skillnader, klimatförändringar och bostadsbrist.

Sonja Pettersson och Carolin Folkeson från Norconsult presenterade 2016 års uppföljning av Göteborgs stads översiktsplan som de bistått kommunen med. Kommunens planarbete och bygglov med mera jämfördes med avsikterna i översiktsplanen och kommunens strategi för utbyggnadsplanering.

Det sista föredraget hölls av Elisabet Ebeling från Länsstyrelsen i Västra Götalands län,om social hållbarhet i översiktsplanering. Hon berättade hur kommunerna kan analysera och prioritera sociala aspekter och om hur kommunerna i länet kan få stöttning från Länsstyrelsen i dessa frågor.

Vid den avslutande lunchen tydde intensiva samtal runt borden på att förmiddagens föredrag satt igång tankar hos besökarna. Precis vad vi hoppats på!

Nästa stadsarkitektträff hålls den 9 mars 2018 med temat Kulturmiljö.