Riskanalys för Lisebergs nya storsatsning

Liseberg planerar för ett av sina största projekt, att bygga hotell och vattenpark direkt söder om den befintliga nöjesparken. Norconsult har genomfört en riskanalys gällande transport av farligt gods i närheten av det planerade området.

En detaljplan håller på att tas fram med syfte att möjliggöra för Liseberg AB att utvidga verksamheten söderut, med hotell och vattenpark. Planområdet gränsar till E6/Väg 40 samt till Västkustbanan/Kust till kustbanan som kommer ur järnvägstunneln i planområdets södra del. Båda dessa transportleder används för transporter av farligt gods.

I riskutredningen har nivåer för individ- och samhällsrisk beräknat. Utredningen visar att risksituationen för den delen av detaljplanen där hotellet och vattenparken planeras att ligga är acceptabel utan vidare åtgärder. Däremot föreslås vissa skyddsåtgärder för markparkeringen och parkeringshuset:

  • Ett tungt vägräcke längs E6 utmed markparkeringen som förhindrar avkörning av tunga transporter som kompletteras med åtgärd som hindrar farliga vätskor från att rinna ner mot markparkeringen vid en olycka med farligt gods. 
  • Den delen av parkeringshuset som är närmast järnvägen förstärks så att ett avåkande tåg inte raserar byggnaden.
  • Parkeringshusets vägg mot vägen ska vara tät och utföras i brandklassat material. 


Förlänger säsongen
2014 gav kommunfullmäktige Liseberg uppdraget att titta på framtiden för nöjesparken. Utbyggnaden av nöjesparken ger möjligheten till att förlänga säsongen, då man är extremt säsongsbundna under några få veckor på året.

När hotellet och vattenparken står färdigt kommer de innefatta bland annat 453 rum, en mindre spa-anläggning, åtta upplevelsepooler, tio vattenrutschbanor och restauranger. Vattenparken beräknas ha en kapacitet för 2800 gäster.

Om detaljplanen går igenom är planen att det nya hotellet och vattenparken ska öppna 2021.