Foto: Norconsult

Samarbete över teknikgränser i stort generalkonsultuppdrag

I våras påbörjades projekteringen av nybyggnationen av Beväringsgatans nya förskola i Kviberg, Göteborg. Det är ett av Norconsults största generalkonsultuppdrag för en totalentreprenad just nu, där konsulter inom 14 olika kompetenser har arbetat tillsammans.

Projekteringen för nybyggnationen av Beväringsgatans nya förskola pågår för fullt, och Norconsults kompetens har kopplats in på alla fronter. Våra arkitekter har ritat förskolan och gjort tillgänglighetutredningar. Konstruktörerna har kontrollerat stommen, experter inom kalkyl har räknat på kostnad för byggnationen och våra konsulter inom CAD-samordning har övervakat att relevanta riktlinjer följs. Norconsults akustiker har stått för skolans rumsakustik och genomfört bullerutredningar kring närliggande trafikmiljö. Det och mycket som ska falla på plats när funktion, gestaltning och krav från beställaren sätter ramarna för ett uppdrag med många kompetenser.

- Många tekniska förbestämda krav stred ibland mot vad vi ansåg mest lämpligt för en miljö för små barn. Då gäller det att vara kreativ och hitta nya lösningar som får teknik, ekonomi, miljö och funktion att fungera utifrån beställarens krav, säger biträdande generalkonsult Caroline Martinsson.

Då den tilltänka platsen för skolan är belägen inom ett gammalt militärområde har geotekniska och samt miljöinventering gjorts på platsen för att säkerställa byggsäker mark.

På området finns även giftiga idegranar som är olämpliga på en förskolegård, vilka har identifierats och kartlagts av Norconsults experter inom Geodesi och Mark.

Kring anslutande trafikytor har man gjort en trafik- och bullerutredning för att bedöma säkerheten för förskolebarn och personal, och våra landskapsarkitekter har gestaltat förskolans utomhusmiljö. Norconsult har även bistått med kompetens inom VVS, energiberäkningar och yttre VA-anläggning för byggnaden.

Utmaningar som arbetsstruktur och samarbete mellan de involverade teknikområdena har fallit ut bra, menar ansvarig generalkonsult Marcus Rydbo.

- Detta var för många det första generalkonsultsuppdraget och vi har lärt oss mycket på vägen och ska samla upp erfarenheter som vi kan ta med till nästa projekt, säger Marcus.