Social konsekvensanalys för Annebergs Centrum, Kungsbacka

Intill Annebergs station norr om Kungsbacka ska Annebergs centrum utvecklas med bostäder, verksamheter och service. Norconsult har tagit fram en social konsekvensanalys som ska säkerställa att mångfald, samvaro, vardagsliv, mobilitet, trygghet och barnperspektivet beaktas i planeringen. Analysen visar bland annat på vikten av att skapa levande miljöer under
flera av dygnets timmar och att tydligt visa vad som är privat och offentligt i gestaltningen.