Foto: Norconsult

Stadsarkitektträff om perspektiv i planprocessen

I fredags samlades drygt 80 stadsplanerare enligt tradition i Norconsults lokaler på Lindholmen i Göteborg för årets sista stadsarkitektträff. Temat för dagen var hur exploatörens, arkitektens och ingenjörens perspektiv kan hanteras under planprocessen.

Dagen inleddes med att Lars-Gunnar Krantz från Länsstyrelsen berättade om årets bostadsmarknadsanalys och tendenser för bostadsbyggande 2018 och 2019. Därefter gav Norconsults planarkitekt Gunnar Håkansson sitt perspektiv på planprocessen. Han önskade ökad samverkan mellan olika discipliner i ett tidigt skede av planprocessen.

Våra trafikingenjörer Per Widén och Tove Andersson berättade sedan om att projektera gatumark enligt detaljplaner. Anders Glantz, arkitekt på Norconsult, visade ett exempel på ett underlag inför detaljplan för skola och bostäder i Växjö där arkitekter, trafikingenjörer, landskapsarkitekter med flera har samverkat för att hitta en bra lösning för området.

Efter en bensträckare med pepparkaka och skumtomtar berättade Mikaela Löndén och Agneta Runevad från Göteborgs Stad om projektet BOSTAD2021. Syftet var att möjliggöra ytterligare 7000 bostäder inför Göteborgs 400-årsjubileum. Genom att projektering, bygglovsprocess och lantmäteriförrättningar påbörjades redan innan detaljplanerna antogs kunde ledtiderna förkortas. En förutsättning var att samtliga parter samverkade under hela planprocessen. 

Träffen avslutades med att Anna Silfverberg-Poulsen från Kungälvs kommun öppenhjärtigt berättade hur de försöker hantera exploatörsdrivna detaljplaner. Ordet släpptes fritt och det blev en livlig diskussion i publiken om rollfördelning och organisation i en arbetsmodell där exploatören mer eller mindre på egen hand får ta fram ett planförslag. Hur kan exploatörer och kommuner samverka för att få fram så bra planförslag som möjligt på så smidigt sätt som möjligt?

Diskussionen fortsatte under den avslutande gemensam lunchen.

Nästa stadsarkitektträff blir en fredag i april med temat miljöhänsyn vid planering och byggande.