Visionsbild: Stockholms Stad

Tradition och nytänk längs nya Slakthusområdets gator

Slakthusområdet utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg. Team Väg & Trafik på Norconsult i Stockholm har vunnit uppdraget för gatuprojektering i det nya området.

Uppdragsledare Viktoria Söllvander är stolt och glad över förtroendet, och ser fram emot att utveckla ett av Stockholms mest välkända områden.

- Det är ett jättestort uppdrag som känns kul att vinna, säger Viktoria. Det ger ett bra utgångsläge för vårt team inför nya förfrågningar för liknande projekt. Området är dessutom välkänt tack vare närheten till Globen, fortsätter hon.

Just nu arbetar teamet med att ta fram en systemhandling och underlag till detaljplan. Systemhandlingen ska granskas under våren, därefter påbörjas framtagande av bygghandling. Men att omvandla ett anrikt industriområde till en levande stadsdel utan att påverka platsens karaktär är något av en utmaning.

- Den industriella karaktären på nuvarande byggnader i området ska bevaras, och man vill även få samma karaktär på de nya byggnaderna, berättar Viktoria. Vi vill hitta lösningar som fungerar för alla trafikslag och trafikanters olika behov - utan att göra avkall på gestaltningen. Ett exempel är att man vill ha gaturum där gående och bilar samsas i lågfartsgator, säger hon.

Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service med tidigast byggstart 2019. De första inflyttningarna påbörjas 2022 och hela Slakthusområdet beräknas vara klart 2030.

Förutom Team Väg & Trafik arbetar även Norconsult i parallella uppdrag för nya Slakthusområdet inom planarkitektur och dagvattenutredning.