Visualiseringsbild: Mattias Dellmo, Norconsult

Tvärfackligt samarbete på Norconsult bakom Sveriges största trähus i modern tid

Knivstas vision är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi och miljö samt fritid och kultur. Ett viktigt led i att förverkliga visionen är kommunens beslut att bygga ett centrum för idrott och kultur, med arbetsnamnet CIK. Anläggningen kommer bland annat att bestå av två stora sporthallar, kampsportslokaler, en scenkonstlokal, en ishall och gemensamma kommunikationsytor med café, förråd, kontor och konferensrum.

Tvärfackligt samarbete

Norconsult har varit engagerade med flera olika discipliner i projektet. Våra planarkitekter har tagit fram detaljplanen för anläggningen, där angivelser för huset i förhållande till järnvägen var viktigt att ta hänsyn till ur ett riskperspektiv. Våra arkitekter har i sin tur arbetat med den totala gestaltningen av huset, både invändigt och utvändigt. Byggnaden är också gestaltad för att möta alla användares behov på tillgänglighet.

Gestaltningen av anläggningens scenkonstlokal har genomförts i ett framgångsrikt samarbete mellan våra arkitekter, akustiker samt scenteknik- och AV-konsulter. Här har vi tillsammans skapat en lokal med gestaltning och teknik som möjliggör all slags scenkonst – musik, teater, dans och konferens. Våra landskapsarkitekter har ansvarat för gestaltning av anläggningens utemiljö, bland annat med tillgängliga entréer till huset, cykel- och bilparkeringar och elstolpar för parkering och laddning av elbilar.

Passivhuscertifierad anläggning

CIK byggs enligt principen ”Passivhus” vilket innebär att det blir mycket energisnålt. Materialvalen är gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. Betong används för mötet med marken i grundläggningen och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå, ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst. CIK:s ishall blir troligen världens första att bli passivhuscertifierad.


CIK är med sina 15000 m² kommunens hittills största byggprojekt, och kommer att färdigställas i etapper under 2019-2020.