Webinar - Hållbar digitalisering

I maj 2021 arrangerade vi ett webinar där vi samlade ett antal intressanta berättelser om vad vi på Norconsult gör redan idag, själva och tillsammans med partners, i korsningen där hållbarhetsfrågor möter digitalisering. Här kan du lyssna på föredragen när du vill, länkarna finns under respektive programpunkt.

Digitalisering - en game changer för våra verksamheter
Digitaliseringen påverkar allt som är uppkopplat. Praktiskt taget alla sektorer, branscher, funktioner, processer, professioner och individer berörs. Genom att vara medveten om digitaliseringens möjligheter och hot så kan vi ta vara på möjligheterna och undvika hoten. Lyckas vi med det finns det anledning att vara väldigt optimistisk avseende hur digitaliseringen kommer att tjäna oss. Anders Källström, ekon dr, Exec Chairman Sustainability Circle.
Ta del av föredraget här.

Så ska GIS-analys tackla framtidens värmeböljor
Värme är en av de största dödsorsakerna globalt, ett problem som växer i takt med klimatförändringarna. Men beredskapen för framtidens värmeböljor är låg. Genom att analysera städers ytor och uppbyggnad med GIS och fjärranalysmetodik, kan vi finna riskområden för extremvärme och fenomenet urbana värmeöar. Hur kan resultaten användas som underlag för åtgärder? Sonja Sandström, MSc. Geomatik, fjärranalys & GIS, Norconsult.
Ta del av föredraget här.

Vi ses på vårt digitala tvillingkontor!
Vår vision är att vi i framtiden använder oss av digitala tvillingkontor för t.ex. spontana möten med kollegor, kundmöten eller workshops. Den digitala mötesplatsen kräver ingen restid, ger minimal miljöpåverkan och gör oss mer effektiva. Med ny VR- och AR-teknik kommer vi dessutom kunna kombinera våra fysiska och virtuella mötesplatser. Martin Linderå Nordström, IT- & digitaliseringschef Norconsult och Mattias Dellmo, Visualiserare Norconsult. Ta del av föredraget här.

Hållbar fjärrvärme med programvara från Norconsult
Isy Ettnoll är namnet på Norconsults produktsvit till energibranschen. I detta föredrag berättar vi om hur man genom riskanalys med hjälp av våra produkter kan identifiera risker i distributionsnätet och utifrån dessa ge förslag på reinvesteringar, i rätt tid. Jan-håkan Westbom, Teamchef Data/GIS, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Rätt väg framåt i framtidens energisystem
Vem drar det första strecket när vi väljer väg för framtidens energisystem? Tillståndsprocessen är en flaskhals när Sveriges framtida energisystem byggs. Med digitala verktyg har Norconsult skapat en process som tar hänsyn till motstående intressen och ökar spårbarheten vid planering av kraftledningsstråk, från förstudie till det stråk som i slutändan byggs. Fredrik Fagrell, Kraftledningsprojektör, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Inventering av tillgänglighet i VR-modell
Hur kan vi säkerställa god tillgänglighet i nybyggda miljöer? Trots lagar och krav i PBL och PBF är många av de lösningar som tas fram för rullstolsburna bristfälliga. Problemen upptäcks oftast först vid en tillgänglighetsbesiktning. Tänk om man kunde simulera och testa tillgängligheten för rullstolsanvändare redan vid modellstadiet med hjälp av en riktig rullstol? Steve Cook, Innovationsprocessledare & seniorkonsult, Norconsult Astando.
Ta del av föredraget här.

Solidarisk kapitalism - en berättelse om socialt hållbar lönsamhet
Hur kan kund- och medarbetarmöten på ett härbärge skapa affärer och faktisk hållbarhet, och i förlängningen bidra till samhällsnytta? 
Vi får ta del av en rad lysande exempel på social hållbarhet genom ifrågasättande av strukturer, mentorskap och samarbete med lokala aktörer. Och vad det innebär att arbetsväljare som äger istället för att vara ägd. Christer Holgersson, egalitär, Technogarden. Ta del av föredraget här.

Parametrisk design ger en plats i solen
Parametrisk design är ett kraftfullt verktyg för att forma byggnader utifrån omgivande förutsättningar. Även klimathänsyn kan tas tillvara bättre med fler parametrar som påverkar förutsättningarna för formgivningen. Att studera ljusinsläpp i stadsplanen eller utforma fasader med hänsyn till ljusinsläpp, buller, minimerad materialanvändning eller förmåga att skapa energi, är exempel på hur parametrisk design kan användas. Dan Johansson, Arkitekt SAR/MSA, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Träbyggnader med svängrum
Träbyggnation medför ett flertal positiva egenskaper ur hållbarhetsperspektiv. Den lättare vikten hos en träbyggnad gör den dock känsligare för påverkan av vibrationer i mark, särskilt i områden som centrala Göteborg där djup lera gör att byggnader inte går att fästa i berg. Hur kan man identifiera åtgärder som säkerställer att riktlinjer för komfortvibrationer för bostäder efterlevs? Hur kan vi skapa hållbara byggnader för en hållbar boendemiljö? Mats Lundgren, Uppdragsledare Team Akustik, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Samarbete bygger bättre - skapar hållbar digitalisering
Vad är nyckeln till digitalisering? Är begreppet digitalisering av hållbarhet en hype eller är detta början på en lång resa mot en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch? Thomas Fløien Angeltveit, senior rådgivare inom strategi och utveckling, Norconsult AS. Ta del av föredraget här.

Digitala verktyg för återbruk
Byggprodukter blir ofta avfall för tidigt i sin livscykel, med ekonomiska och miljömässiga förluster som följd. Ofta saknas tillräcklig information om produkterna som ingår i en byggnad, när den renoveras eller rivs. I detta föredrag presenteras Norconsults arbete med verktyg för återbruk av byggprodukter. Joel Gustafsson, Arkitekt och Civilingenjör Byggkonstruktion, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Digital verklighet med drönare
Med drönare har möjligheterna nått skyarna. Se hur du på ett bra, billigt och enkelt sätt kan samla in viktig information och hur du sedan kan skapa nytta av informationen. (Föredraget hålls på norska.) Gustav Fiskum, Norconsult Informasjonssystemer. Ta del av föredraget här.

Hur ser markkvaliteten ut i framtiden?
Att säkerställa jords kvalitet och stabilitet är en av de stora utmaningar samhället står inför, som följd av ökad markanvändning och klimatförändringar. Hur kan man göra uppskattningar för framtida markkvalitet? Sonja Sandström, MSc. Geomatik, fjärranalys & GIS, Norconsult. Ta del av föredraget här.

Skapa geodata där du står - sprid den när du går
Tillgång till tydlig, uppdaterad och responsiv geodata kan skapa effektiviseringar i flera led hos en kommun eller annan verksamhet. Hur ser en typisk dag ut i en organisation som använder ISY-produkter för hantering av geodata i olika verksamheter? Hur man kan sätta smarta driftbudgetar och prioritera för ett mer hållbart underhållsarbete? Magnus Jernberg, Säljansvarig & affärsutveckare, Norconsult Astando. Ta del av föredraget här.

Spill inget vatten - låt VeAinfo sköta övervakningen
VA-sektorn står för många spännande utmaningar framöver. Att kunna övervaka spillvattnet och nyttja kapaciteten i rören genom att styra pumpar, upptäcka läckor i tid och lokalisera dem och mäta flöden samt breddningshöjder - allt detta går att lösa med VeAInfo. Nicolas Schoeffler, Teamchef VeAInfo, Norconsult. Ta del av föredraget här.