Tröinge, Falkenberg

Innovativ VA-utredning i Tröinge, Falkenberg

I Tröinge, i östra Falkenberg planeras ny stadsbebyggelse i form av bostäder och en skola. Med anledning av detta har vi vunnit uppdraget att utreda för en hållbar framtida hantering av bland annat spill- och dagvatten, samt skyfall inom hela utvecklingsområdet.

Falkenbergs vision är ”Vi växer för en hållbar framtid”, varför innovation och hållbara lösningar värderats högt i projektet/uppdraget. Därför har syftet med uppdraget varit att med innovativa och kreativa lösningar skapa ett långsiktigt hållbart VA-system.

Genom att separera material i olika strömmar i fastigheten, som svartvatten (wc), gråvatten (bad, tvätt och disk), matavfall och restavfall, kan man ta tillvara på resurser från VA- och avfallssystemen. På så sätt möjliggörs återvinning av värme och vatten, samt ökad återvinning av näringsämnen och produktion av biogas.

Återbruk av dagvatten

För den planerade Tröingeskolan och närliggande områden har spill-, och dagvatten utretts tillsammans med lösningar för att hantera skyfall från både befintlig och framtida bebyggelse.

Dagvatten i området föreslås att tas omhand via öppna lösningar så som diken och dammar, vilket förutom flödesreglering bidrar till rening av föroreningar. Dagvattnet som genereras från skolans hustak är tänkt att samlas upp och användas till toalettspolning för att på så sätt minska vattenförbrukningen.


Dagvattenpark för hantering av skyfall

I området är skyfall en stor problematik, men efter vår utredning visade det sig att problemen går att åtgärda med relativ enkla ingrepp i befintlig och framtida höjdsättning. Här föreslår vi en dagvattenpark i form av stora översvämningsytor. I normala fall kan detta nyttjas som rekreationsplats och ger vackra gröna inslag i miljön.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss