Höga flöden i trafik

VA-utredning till fördjupad översiksplan för Älvängen

Norconsult AB har på uppdrag av Ale kommun tagit fram en utredning för dricksvattenförsörjning, spillvattenavledning och dagvattenhantering som en del i arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Älvängen tätort. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) omfattar ett område på ca 680 hektar vilket ska belysa utvecklingen för Älvängen utifrån målen för bebyggelseutveckling samt mål om att fördubbla befolkningen till år 2030.

I utredningen har Älvängens avrinningsområden studerats utifrån de föreslagna exploateringsplanerna. Då Älvängens största avrinningsområde för dagvatten avleds via Rallatébäcken har en hydraulisk modell byggts upp för att simulera framtida situation och kunna bedöma konsekvensen av framtida exploateringsförslag. En skyfallskartering i GIS har även genomförts för hela Älvängen.

I dagsläget bedöms dagvattenhanteringen i centrala delar av Älvängen inte vara tillfredställande då översvämningar registrerats längs med Rallatébäcken. Ett flertal lågområden har identifierats i Älvängen med hjälp av skyfallskarteringen. Dessa områden bedöms inte vara lämpliga för byggnation.

Spillvattenledningssystemet bedöms i stort att ha förutsättningar att ta emot en framtida exploatering, förutsatt att ledningssystemet är i tillräcklig god kondition för detta. Några nya pumpstationer kommer troligtvis att krävas i ett antal av de kommande exploateringsområdena och eventuellt kan även någon av de befintliga pumpstationerna behöva dimensioneras upp eller bytas ut.

Ale kommun har beslutit att lägga ner Älvängens avloppsreningsverk och behandla sitt spillvatten i Ryaverket istället. Framtida spillvattenavledningen till Ryaverket planeras att ske samlat från reningsverkets befintliga läge. Dricksvattensystemet studeras framöver i en hydraulisk modell över vattenförsörjningssystemet.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss