Sekretessinformation

Norconsults kunder, arbetssökande och affärspartners är viktiga för oss och vi är måna om att skydda din integritet. I detta dokument beskriver vi hur och varför vi behandlar uppgifter om våra arbetssökande och kunder samt hur vi skyddar dessa uppgifter. Vi kommer att använda personuppgifter endast i syften som är sakligt motiverade i vår verksamhet och personuppgifterna behandlas i enlighet med Norconsults riktlinjer för integritetsskydd.

Denna integritetspolicy gäller för alla bolag inom Norconsultkoncernen.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Uppgifter som kan identifiera en person direkt är namn, personnummer, e-postadress eller andra personliga kännetecken.

2. Vem inom Norconsult ansvarar för personuppgifter?

Om du söker en tjänst hos Norconsult eller är kund till oss är Norconsult Sverige AB, Box 8774, 402 76 Göteborg, ansvarig för dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig ska Norconsult se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande regler.

3. Vilka personuppgifter behandlar och lagrar vi?

När du besöker vår webbplats behandlas inga uppgifter om dig, med undantag för uppgifter som i begränsad omfattning sparas med hjälp av cookies. Vi använder cookies för att optimera upplevelsen för besökarna på våra webbplatser och för att erbjuda dem bästa möjliga service. Enligt Lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera våra besökande om användningen av cookies. Läs mer om detta här.

Norconsult samlar endast in uppgifter som arbetssökande själva lämnar till oss. Arbetssökande lämnar följande information när de registrerar sig: CV, examensbevis, ansökningsbrev, namn, e-postadress, telefonnummer, arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetens, adress, och det är dessa uppgifter som Norconsult behandlar.

Norconsult har ett CRM-system där vi registrerar följande information om våra kunder: företagets namn, kontaktpersonens namn, e-postadress, telefonnummer och titel.

4. Till vad använder vi uppgifterna?

Norconsult kommer alltid att se till att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och lagligt sätt och kommer att använda sådan information endast till uttryckligen angivna och legitima ändamål och i enlighet med relevanta lagar och regler.

Den information du lämnar när du söker jobb hos Norconsult används i samband med bedömningen av dig som sökande och för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.

De uppgifter vi registrerar om våra kunder i CRM-systemet används till att erbjuda bättre kundservice och en effektiv kundbehandling.


5. Med vem delar vi uppgifterna?

Norconsult kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt vidarebefordra personuppgifter till tredje part såvida vi inte på grund av lag eller avtal är förpliktade till detta.


6. Hur du kan få åtkomst till, ändra eller ta bort den information vi har om dig

Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktigheter eller vill veta vilka uppgifter Norconsult har om dig, ber vi dig kontakta oss så att uppgifterna kan korrigeras. Du kan även kontakta oss om du önskar att uppgifterna ska raderas.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och de skyldigheter vi har enligt lag.

7. Informationssäkerhet

Norconsult har infört regler och rutiner för att skydda personuppgifter och integritet. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot säkerhetsincidenter som leder till oavsiktlig eller olovlig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

8. Dataskyddsombud

Den verkställande direktören hos respektive Norconsult-bolag har det dagliga ansvaret för behandling av personuppgifter.

Norconsult har tillsatt ett Dataskyddsombud för de Norconsult-bolag som är verksamma i Europa. dataskyddsombudet ska se till att Norconsult följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och fungerar som en resursperson för såväl verksamheten som de registrerade när det handlar om frågor som rör integritetsskyddet inom Norconsult.

9. Samtycke, gällande lag och laga domstol

Denna integritetspolicy gäller för alla som använder våra webbplatser. Att användaren accepterar att följa denna policy är ett krav. Genom att använda våra webbplatser godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Norconsult Sverige AB är underställd svensk lag. Du samtycker till att eventuella tvister hänskjuts till domstol i Göteborg och i enlighet med gällande svensk lag såvida inte annat följer av tvingande lokala bestämmelser.

10. Kontaktuppgifter

Förfrågningar om registrerade uppgifter, rättelse eller radering kan skickas skriftligen till Norconsult på privacy@norconsult.com

Norconsult Sverige AB
Att: Dataskyddsombud
Box 8774, 402 76 Göteborg

Om du anser att dina rättigheter kränkts i samband med behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Adress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se