Solkraft

Solkraft

På bara några timmar producerar solen mer energi än vad hela världen konsumerar på ett år. Vi har bred erfarenhet av solenergiprojekt och har medverkat i såväl nationella som internationella uppdrag.

Solkraft (PV-anläggningar) är i dag nästan lika effektiva som landbaserad vindkraft sett till produktion per investerad krona. Solkraft är också den enklaste produktionsformen att underhålla och äga och kommer med stor sannolikhet spela en viktig roll för att vi ska lyckas nå våra nationella miljömål. Till skillnad från vad många kanske tror så är solkraftsanläggningar lönsamma att bygga över större delen av Sverige.

Vi är med våra tjänster med från idéstadie till färdig solkraftsanläggning. Från förstudie, tillstånd, upphandling till beställarstöd under projektgenomförande och entreprenad, samt besiktning. Vi erbjuder även tjänster för etablering av solceller på fastighet och industri. Våra tjänster inkluderar bland annat energiproduktionsestimat, lönsamhetsberäkningar, underlag för utförandeentreprenad, rambeskrivning och flertalet andra tjänster som beskrivs mer fördjupande här.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
  • Lokalisering - vi hittar lämpliga etableringsplatser med avseende på närhet till elnät, områdeskoncession, geologi och topografi.

  • Förstudier - vi undersöker platsens byggbarhet med geologi och topografi i beaktande. Vi tar hänsyn till närliggande infrastruktur som vägar (bländningsanalyser), kraft- och gasledningar samt närmaste anslutningspunkt till elnätet. Vi levererar en layout för solcellsparken med tillhörande kostnadsestimat och lönsamhetsberäkningar. Läs mer om vad vi erbjuder i förstudien här.

  • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd - kräver er solkraftsanläggning tillstånd har vi lång erfarenhet av liknande projekt och erbjuder våra tjänster i hela tillståndsprocessen, från samråd till miljödom.

  • Detaljprojektering av komplett park - detaljerad parklayout (2D/3D) som bland annat inkluderar teknikval, utformande av arbetsvägar, jordning och potentialutjämning, placering av transformatorstationer samt anslutning till överliggande nät och icke koncessionspliktigt nät (IKN). Vi erbjuder också upphandlingsstöd.

  • Simuleringar - vi kan med simuleringsprogram ta fram energiproduktionsestimat, villkor för curtailment (produktionsbegränsning) samt integrering av solcellsparken i hybridlösning med BESS (Battery Energy Storage Systems) eller vindkraft. Läs mer om vad vi erbjuder gällande simuleringar här.

  • Besiktning - vi erbjuder även stöd i RfG-processen, elsäkerhetsbesiktning, slutbesiktning av elinstallation och besiktning av markarbete och övriga installationer.
  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss