Ledningsteknik

Ledningsteknik

Vår starka kompetens inom ledningsteknik omfattar det mesta som rör ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i olika typer av skeden samt med olika anläggningstyper och kunder.

Vi arbetar med projekt från tidig skissfas till uppföljning i bygg- och driftskede. Med vår breda kompetens kan vi erbjuda ett helhetskoncept där vi både tar ansvar för själva VA-anläggningen och för ledningsnät, avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, dagvattendammar och utjämningsmagasin. Dessutom erbjuder vi tjänster och kompetens inom följande områden:

  • Ledningsprojektering
  • Dimensioneringsberäkningar
  • Ledningsmodellering
  • Ledningssamordning (LSO)
  • Tillstånds- och dispensansökningar
  • Projektövergripande samordning med andra tekniker
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss