Vattenmiljö

Vattenmiljö

För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer med en mängd biologiska undersökningar. Bland annat med biotopvård, dammutrivningar, ekohydraulik och miljöanpassning av vattenkraft.

Våra biologer, ingenjörer och miljövetare arbetar brett och specialiserat med en rad frågor kopplade till vattenmiljö. Vi kan bland annat erbjuda tjänster och kompetens inom standardiserat elfiske, nätprovfiske, undersökningar av bottenfauna och biotopkartering. Vi genomför också övervakning av fisk med hjälp av fällor och räknare samt utföra olika typer av utredningar kopplade till fiskbiologi.

Vi arbetar även för en miljöanpassad och hållbar vattenkraft, som i största möjliga mån ska kunna samexistera med naturvärdena i vattnet. Tack vare ett nära samarbete mellan våra teknikområden kan vi ta ett helhetsgrepp om miljöfrågorna och hitta fungerande lösningar som värnar såväl biologin och miljön som produktionspåverkan, konstruktionsfrågor och dammsäkerhet.


Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
 • Biotopvård – vi har bred kompetens inom biotopvård och arbetar med bland annat utläggning av lekbottnar, återmeandring av vattendrag och utrivning av vandringshinder. Med vår breda kompetens kan vi bidra i alla projektskeden, från förstudie till uppföljning.

 • Dammutrivning – vi arbetar med projekt av olika storlek och komplexitet, bland annat regleringsdammar, mindre vattenkraftverk och spegeldammar. Med vår gedigna kompetens på området kan vi hjälpa till i alla projektfaser.

 • Ekohydraulik – inom ekohydraulik utför vi allt från övergripande kartläggningar av strömhabitat i hela vattensystem till ingående hydrauliska modeller i två eller tre dimensioner. Med hjälp av egen utrustning i form av RTK-drönare, fotoscanner och multibeam-ekolod kan vi effektivt och noggrant samla in data för modelleringen.

 • Fiskvandring – vi har ett heltäckande tjänsteerbjudande inom fiskvandring. Genom vår bredd inom både teknik och miljö kan vi utforma effektiva lösningar utifrån din anläggnings eller vattendrags specifika förutsättningar.

 • Våtmarker – vi arbetar med att bevara och återställa våtmarker och kan hjälpa till med samtliga delar inom våtmarksåterställning, oavsett om du behöver hjälp med LONA/LOVA-ansökningar, våtmarksrådgivning, hydrauliska modelleringar, utformning av dämmen, anmälnings- eller tillståndsärenden, entreprenadritningar eller entreprenadstöd.
 • Sara Wrethed

  Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

 • Frans Göransson

  Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

 • Kontakta oss