Brand

Brand och risk

På Norconsult har vi kompetens inom brandskydd och riskhantering. Vi är med genom hela processen från detaljplan till drift- och förvaltning för allt från enstaka byggnader till mer komplexa projekt eller exploateringar i riskutsatta lägen.

Vi erbjuder tjänster inom brandskyddsteknisk projektering under alla projektskeden. Vi upprättar bland annat brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsritningar och brandtekniska utlåtanden och utreder och optimerar skyddet på bästa sätt ur både säkerhets- och kostnadssynpunkt.

Med hjälp av ventilationsbrandskyddet kan vi minimera mängden kostnadskrävande brandtekniska installationer och brandisolering. Genom medvetna val tidigt i byggprocessen kan vi dessutom minska projektens miljöpåverkan.

Vi erbjuder även rådgivning och analys av olika risker i projektens tidiga skeden och planprocessers olika faser, exempelvis vid exploatering i närheten av transportleder för farligt gods, bensinstationer eller andra farliga verksamheter där hänsyn behöver tas till potentiella risker. Vi utför värdering av risknivå, föreslår riskhantering och behov av skyddsavstånd samt huruvida andra säkerhetshöjande skyddsåtgärder är nödvändiga.

Genom ett nära samarbete med övriga discipliner har vi en bred kompetens och skapar kreativitet som i sin tur skapar flexibla, trygga och kostnadseffektiva byggnader.

  • Magnus Kieri

    Affärschef, Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss