Kraft och värme

Kraft och värme

Vi är med och utvecklar biobaserade energilösningar i nära samarbete med våra kunder. Vi projekterar och bygger allt från värmekraftverk och rökgasledningar till turbiner och avfallsförbränningsanläggningar. Norconsult har även en ledande ställning när det gäller att utveckla koldioxidinfångningsanläggningar för kraftvärmeverk.

Bioenergi framställs från biomassa och kan användas för att framställa el och värme i kraftvärmeverk. Som energislag är bioenergin världens och Sveriges största förnybara energikälla, och spelar därför en avgörande roll i samhällets energiomställning.

Genom våra specialisters erfarenhet och kompetens tar vi oss an alla faser i ett projekts livscykel – från tidiga skeden, genom förstudier, projekteringar och utredningar till framtagning av upphandlingsunderlag, detaljprojektering och genomförande.

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss