Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

I nära samarbete med våra övriga kompetensområden arbetar våra landskapsarkitekter med att gestalta och utveckla trivsamma, trygga och hållbara utemiljöer för såväl dagens som morgondagens generationer.

Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering av både dagens och framtidens utemiljöer. Vi utformar allt från parker, idrottsanläggningar, kaj- och strandområden till skolgårdar, lekplatser, stadsmiljöer, vårdmiljöer och väg- och gatumiljöer.

Oavsett uppdrag tillämpar vi alltid ett helhetstänk och utvecklar lösningar som bottnar i ett stort engagemang för samhällsutveckling, stadsbyggnad, gestaltnings- och hållbarhetsfrågor. Med vår tvärfackliga kompetens kan vi driva våra projekt hela vägen från idé via planprocess till genomförande.


Vi erbjuder specialistkompetens och tjänster inom bland annat:
  • Landskapsanalyser - i samarbete med våra miljökonsulter utför vi bland annat landskapsanalyser och naturmiljödesign. Vi deltar även i projekt som exempelvis täckning av deponier och återställande och utveckling av tidigare täkter.

  • Kulturhistoriska miljöer - vi har erfarenhet från både program och planarbeten i kulturmiljöer av olika slag, oavsett om det gäller industri- eller innerstadsmiljöer. Många planeringsprojekt handlar om att förtäta befintliga stadsmiljöer, ofta med kulturmiljövärden i fokus. Vår mångåriga erfarenhet av liknande projekt gör att vi på ett sömlöst sätt kan sammanfoga de nya delarna med de gamla och låta utemiljön spegla det historiska kulturarvet.

  • Visualiseringar - vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.
  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss