Avloppsvatten

Avloppsvatten

Vi har heltäckande kompetens inom avloppsvatten och arbetar med allt från projektering av pumpstationer och avloppsrör till konstruktion av avloppsreningsverk samt optimering och styrning av reningsprocesser.

Avloppsrening

Vatten- och avloppsverk måste kunna parera variationer i vattenkvalitet och volym under olika perioder. Därutöver behöver pumpar i ledningsnätet optimeras och vara driftssäkra. Vi arbetar med hela projektcykeln från idé till besiktning och har bred kunskap om helheten i avloppsreningsprojekt. Vi utreder och projekterar, utför tillståndsansökningar och tar anläggningar i drift, samt bistår med rådgivning kring bygg- och processfrågor.


Pumpstationer

För att klara framtidens krav på avledning av dagvatten och skydd mot höjda havsnivåer behövs såväl små som stora dagvattenpumpstationer. Vi utför utredningar och projektering för nybyggnad och ombyggnad/uppgradering av alla typer av pumpstationer inom vatten och avlopp. Vid projektering av nya vattenverk och reningsverk projekterar vi bland annat intagspumpstationer.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss