Utredning av spill- och dagvattensystem i Upplands-Bro

För att möjliggöra för en framtida exploatering har vi på uppdrag åt Upplands-Bro kommun bland annat upprättat en modell för spill- respektive dagvattensystemet samt tagit fram förutsättningarna för byggnation av en ny spillvattenpumpstation.

Syftet med uppdraget är att klarlägga kapaciteten i befintligt huvudnät, utreda eventuellt behov av uppdimensionering av ledningar samt pumpstationer för att möjliggöra anslutning av framtida exploatering.

Vi har upprättat en ny modell för spill- respektive dagvattensystemet, där vi har byggt upp befintligt huvudledningssystem med huvudpumpstationer i Mike Urban. Modellen redovisar data för flöden idag, samt för framtida, beräknade, flöden år 2026. Vi har byggt upp modellen utifrån kommunens ledningsdatabas och täcker in alla ledningar som är större än en dimension av 200 mm.

I uppdraget har vi även genomfört flödesmätningar på nio platser i inloppsledningen till respektive brunn i spillvattenledningssystem, som ansetts vara strategiskt belägna för uppbyggnad och kalibrering av en hydraulisk modell. Nivå- och hastighetsmätningar har genomförts på sex platser i inloppsledningen till respektive brunn i dagvattenledningssystem respektive diken.

Framtida kapacitet

Vid kapacitetskontroll i modellen för befintligt dagvattensystem belastades systemet med ett 5-årsregn. Kapacitetskontroll är även utförd för exploateringar med två olika scenarier som belastar, fram till 2022 och 2026 som belastats med 20-årsregn av CDS-typ.


Ny avloppspumpstation

Spill- och dagvattenmodellen användes i andra uppdrag, bland annat en förstudie till en avloppspumpstation. I den genomförda förstudien behandlas förutsättningar såsom tillståndskrav, hållbarhet i form av kommunens miljöarbete och klimatanpassning, samt tekniska förutsättningar för byggnation av pumpstationen. Flödet som antagits i förstudien är baserat på simuleringar i modellen.

Utifrån förstudien rekommenderas förslag till ny avloppspumpstation. Förslaget omfattar stationsutformning samt placering och tillfartsytor, samt även en kostnadskalkyl för detaljprojektering och entreprenad.

Den nya pumpstationen vid Tibbleviken i Kungsängen föreslås utrustas med tre identiska pumpar i en konfiguration om en till två i samtidig drift och ytterligare en pump i reserv för toppning i extremfall. Alla pumpar ska således kunna köras parallellt. Avloppspumpstationen utrustas med dränkta pumpar, för att hålla nere storleken på stationen under mark. Pumpstationen föreslås utföras med ett pumprum/ manöverrum ovanpå en cirkulär brunn.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss