Flygbild över ett vattendrag

Dagvattenhantering i Norra Botkyrka

På uppdrag av Botkyrka kommun har vi upprättat ett förfrågningsunderlag för totalentreprend för gestaltning och dagvattenhantering i områdena Fittja och Alby i Norra Botkyrka.

Områdena avvattnas idag via Alby dagvattentunnel som har sitt utlopp i Albysjön. Albysjön rinner ut i Mälaren som försörjer cirka två miljoner människor i Stockholmsregionen med dricksvatten.

Sedan centraliseringen av allmän- och industriell spillvattenrening och systematiskt bortbyggande av enskilda avlopp, utgör dagvattnet en betydande källa för att närsalter, tungmetaller och andra föroreningar når vattendragen. För att möta de högre ställda kraven planerar Botkyrka kommun att implementera ett dagvattensystem som renar dagvattnet och på så sätt förbättrar Albysjöns kemiska och ekologiska status. Det finns även en stark önskan att dagvattenhanteringen utgör en positiv upplevelse i stadsmiljön.

Rening av dagvatten bidrar till en vacker stadsmiljö

Vi har i samråd med Botkyrka kommun upprättat krav och förslag på utformning för att få till stånd ett system för rening av dagvatten från Norra Botkyrka som samtidigt bidrar till en estetiskt vacker stadsmiljö med pedagogiska inslag.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss