Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia. Vi på Norconsult har samordnat byggherrarna och projekterat all infrastruktur.

Hösten 2011 togs första spadtaget för Kolla Parkstad. Strax söder om Kungsbackas stadskärna tar en ny stadsdel form under en tioårsperiod med 1 100 bostäder, skola, förskola, idrottshall och företagsområde.

Projektet består av tre deletapper där vi har projekterat infrastrukturen i samtliga. Vilket bland annat omfattar gator, torg, ledningar och kablar, dagvattendammar, pumpstationer samt parker och lekplatser.

Vi har samordnat arbetena i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark och har under projektets gång haft samordningsmöten med byggherrarna. Vi har också samordnat ledningsägarnas arbeten med ledningar och kablar.

Projektet har inneburit att vi har utfört både förprojekterat och detaljprojektering. Systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandlingar har upprättats för tre entreprenader. Omfattningen på projektet har ställt stora krav på flexibilitet, samordning och kommunikation. Därför har en tät och bra dialog med Kungsbacka kommun krävts.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss