Sollentuna sjukhus
Foto: Oliver Willskytt

Sollentuna sjukhus

På uppdrag av Locum och Stockholms Läns Landsting skapar vi moderna vårdmiljöer som en del i framtidens hälso- och sjukvård.

Som ett led i Stockholms läns landstings satsning på framtidens hälso- och sjukvård har Sollentuna sjukhus genomgått en total ombyggnad till ett modernt närsjukhus och specialistcentrum. Sjukhuset innehåller cirka 230 moderna vårdplatser med inriktning på geriatrisk och övrig specialiserad somatisk vård i kombination med ett specialistcentrum utformat med avsikt att understödja den geriatriska vården. Det finns även rehab, minnesmottagning, radiologi, provtagning och så väl MR-röntgen och CT-röntgen. Det är även tänkt att det ska finnas en operationsdel för dagkirurgi.

Naturtema

En ledande tanke i gestaltningen är att sjukhuset ska smälta in i sin närmiljö samt att den omgivande grönskan och den närliggande Edsviken ska återspeglas i interiören. Detta genom att tillföra inslag av trä och växter vilket skapar dynamik med naturtema. Temat är återkommande i samtliga delar av sjukhuset med extra fokus på patienttäta områden som entréhall, väntrum och dagrum.

Samarbetet med Norconsult har fungerat mycket bra. Ni har med engagemang utfört ett mycket gott arbete i projektet och visat på värdefulla kunskaper vid utformningen av de nya vårdlokalerna. - Mikael Trautmann, Projektledare, Locum

Patienten i fokus

Sollentuna sjukhus är utformat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv där patientens vårdbehov är i fokus. Genom ombyggnationen skapas en miljö som möjliggör och stöder samverkan och samutnyttjande för att ge bästa förutsättningar för såväl patienter som privata och offentliga vårdgivare. 

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss