Klimatkalkyl

Norconsult tecknar ramavtal inom klimatberäkning

Norconsult Sverige har ingått ett ramavtal med Stockholms stads exploateringskontor. Avtalet avser specialistkompetens inom klimatanalys och gäller från och med 1 juni 2024.

År 2023 blev Stockholm utvalt som en av 100 klimatstäder i EU med målet att bli klimatneutrala till år 2030. Kommunfullmäktige har även som mål att halvera konsumtionsbaserade utsläpp till samma år. Genom det aktuella ramavtalet kommer Norconsult bidra till att dessa klimatmål uppnås.

Uppdragen kan komma att omfatta genomförande av klimatanalys och beräkningar av klimatpåverkan i utrednings-, projekterings- och genomförandeskeden. Detta kan handla om allt från avancerade betong- och stålkonstruktioner till iordningställande av allmän platsmark, till exempel parker, gator, kajer och broar. 

– Den klimatansvarige ska stötta och ta fram strategier för planering, genomförande och dokumentation av klimatrelaterade åtgärder inom projekt och finnas som resurs genom hela projektets löptid. Vi ska även bidra till att höja kompetensen kring klimatanalys, klimatberäkningar, strategier och åtgärder på exploateringskontoret samt bidra till en utveckling av arbetet med att minska klimatpåverkan i staden, säger Johan Hultman, trafikutredare och hållbarhetsansvarig inom Väg, Infrastruktur & Trafik på Norconsult Sverige.

Ramavtalet utvärderades på mervärden med fasta timpriser och löper på under fyra år.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss