Klimatanpassning

Klimatanpassning

Vi arbetar integrerat med klimatanpassningsåtgärder i våra samhällsbyggnadsprojekt och hjälper våra kunder förebygga och hantera de ofta oförutsägbara effekter som klimatförändringarna för med sig. Tack vare vårt tvärfackliga samarbete kan vi ta ett helhetsgrepp och möta den komplexitet som präglar klimatarbete.

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med klimatanpassningsåtgärder och kan erbjuda såväl ett helhetskoncept som specialiserade tjänster. För att kartlägga hur våra kunder kan komma att påverkas av klimatförändringarna genomför vi såväl grundläggande som scenariostyrda klimat- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för en klimatanpassningsplan. Planen redogör i sin tur för vilka åtgärder som behöver vidtas och när.

För att lösa de utmaningar vi står inför med hänsyn till klimatanpassning krävs samarbete, innovation, kreativitet och, inte minst, fokus på hållbarhet. Dessa aspekter präglar vår verksamhet och de processer som vi utför våra uppdrag genom. Frågor kopplade till klimatanpassning sträcker sig i regel över många olika tekniska inriktningar, vilket ställer krav på samarbete över organisatoriska och kompetensmässiga gränser. Med grund i vår innovationsprocess har vi rutiner för hur vi lockar fram kreativa och innovativa lösningar som vi bearbetar och förvaltar på ett sätt som ger mesta möjliga nytta för våra kunder och samhället i stort.

Vi tillhandahåller specialiserade klimatanpassningstjänster såsom:
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss