Sewer pipes, Adobe Stock

Klimatberäkning av VA-entreprenad

På uppdrag av Kretslopp och Vatten, Göteborg stad har Norconsult beräknat koldioxidutsläpp vid anläggning av 10 km överföringsledning för vatten och spillvatten.

Klimatkalkylen omfattar allt från produktion till anläggande. I produktionsskedet beaktades  bl.a. utvinning av råmaterial, förädling och tillverkning av rör och komponenter samt transporter. Anläggningsskedet omfattar bland annat schaktning, masshantering, transporter och återställningsarbeten.

Med utgångspunkt i det erhållna resultatet gavs förslag på åtgärder och arbetsmoment för att minska klimatavtrycket i senare skede, som projektering och upphandling. Uppdraget möjliggör för beställaren att bidra till att uppnå stadens klimatmål.

I liknande uppdrag beaktas vanligen främst ekonomi, teknik och byggbarhet. Genom att redan tidigt i projektet flytta fokus till hållbarhet och främst klimatpåverkan, skapas förutsättningar för att fatta kloka beslut som faktiskt gör skillnad.

Det är viktigt att klimatberäkna VA-entreprenader i tidiga skeden även om det finns många osäkerheter men det är i detta skede det finns handlingsutrymme att påverka utförande av VA-anläggning som kan minska klimatavtrycket.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss