Risk vid samhällsplanering

Risk vid samhällsplanering

Att skydda sig mot risker är avgörande i dagens komplexa och sammanlänkade värld. Våra erfarna konsulter har specialistkompetens vad gäller att identifiera specifika riskkällor, vilket ger en övergripande förståelse för helhetsbilden och höjer säkerheten i samhällsbyggnadsprojekt.

Det är viktigt att ta hänsyn till hälsa och säkerhet så tidigt som möjligt i detaljplanerprocessen. Ofta startar detta arbete redan i programsamrådet för detaljplanen, för att sedan bli mer detaljerat i plansamrådet. Vi har bred erfarenhet av att ta fram riskutredningar med olika komplexitetsnivåer samt vid olika skeden av detaljplaneprocessen. Med vår djupa kunskap om aktuella tekniska och planeringsmässiga frågor kan vi förebygga risker och höja säkerheten i våra samhällsbyggnadsprojekt.


Ökad komplexitet

Med den ökande komplexiteten som finns i dagens samhälle kan det vara utmanande att bedöma risker förknippade med till exempel ett väg- eller järnvägsbygge, ett nytt bostadsområde eller en industrietablering. Vi identifierar risker med transporter av farligt gods i alla projektets skeden. Vi utför riskutredningar där riskkällan är en eller flera transportleder för farligt gods, och vi identifierar risker från både väg- och järnvägstransporter. Vi beräknar risknivåerna, utvärderar dessa mot branschvedertagna riskkriterier och föreslår vid behov relevanta skyddsåtgärder på principiell nivå.

Hos oss finns ingenjörer, kemister, biologer och geologer med kunskap och lång erfarenhet av att hantera allt från förenklade riskbedömningar till de mer komplexa metoder som krävs för att beräkna och värdera risker med hänsyn till osäkerheter och variabilitet. Med hjälp av välutvecklade metoder och den senaste programvaran på riskområdet tar vi ett helhetsgrepp om riskhanteringen.


Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
 • Riskanalyser
 • Projektriskhantering
 • Risk- och systemanalyser
 • Katastrofriskreducering
 • Klimatanpassning 
 • Klimat- och sårbarhetsanalyser
 • Risk- och störningsutredningar
 • Lisa Söderbaum

  Affärschef, Väg, Mark & Trafik

 • Sandra Kuru

  Affärschef, Vatten & Klimat

 • Kontakta oss